B.D.S. Brides Grooms Matrimony Profiles For Marriage


I am 24 yrs, Never Married, B.D.S., Dentist, Hindu, Vaishnav, Vaishnav, From: Bangalore, Karnataka, India

View Full Profile

I am 25 yrs, Never Married, B.D.S., Healthcare Professional, Jain, Bisapanthi, Shwetamber, From: Jalgaon, Maharashtra, India

View Full Profile

I am 25 yrs, Never Married, B.D.S., Education Professional, Hindu, Kshatriya, From: Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India

View Full Profile